SRNO First Name address donatedto amount
1 srtdgcv vhgvhbjb,j hhj 1233
2 srtdgcv boisar hhj 1233
3 srtdgcv hostel hhj 1233
4 srtdgcv pune hhj 789
5 srtdgcv hostel apurva 1000
6 srtdgcv pune apurva 1233
7 appp bbb ssss 5555
8 pankaj boisar golu 500